بهینه سازی سایت ، رفع مشکلات فنی ، بالا نگه داشتن سایت در هنگام بروز مشکلات فنی و افزودن اطلاعات و رسانه به صورت پیوسته